(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی نوبت دوم

ریاضی نوبت دوم هفتم

 • نه آزمون نوبت دوم با پاسخ

       

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

        

 • چهار آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

        

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

        

ریاضی نوبت دوم هشتم

 • نه آزمون نوبت دوم با پاسخ

        

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

         

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

         

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

         

ریاضی نوبت دوم نهم

 • ده آزمون نوبت دوم باپاسخ

         

 • آزمون های استانی از سراسر کشور

         

 • چهار آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

         

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

        

ریاضی نوبت دوم دهم (ریاضی و فیزیک وعلوم تجربی)

 • مرور کتاب درسی با پانزده آزمون

 • یازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

        

 • چهار آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

         

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

        

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

        

ریاضی نوبت دوم دهم (ریاضی و آمار (1) ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی)

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

        

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

        

 • یازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

        

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

        

ریاضی نوبت دوم دهم (هندسه 1 - ریاضی و فیزیک)

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

       

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

        

 • یازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

         

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

        

ریاضی نوبت دوم یازدهم (حسابان 1 - ریاضی و فیزیک)

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

         

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

               

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

       

 • دوازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

           

ریاضی نوبت دوم یازدهم (آمار و احتمال - ریاضی و فیزیک)

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

         

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

               

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

       

 • دوازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

           

ریاضی نوبت دوم یازدهم (هندسه 2 - ریاضی و فیزیک )

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

         

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

               

 • یازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

          

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

       

ریاضی نوبت دوم یازدهم (ریاضی 2 - علوم تجربی)

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

         

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

               

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

       

 • دوازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

           

ریاضی نوبت دوم یازدهم (ریاضی و آمار (2) - ادبیات و علوم انسانی )

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

         

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

               

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

       

 • دوازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

           

ریاضی نوبت دوم دوازدهم ( ریاضیات گسسته - ریاضی و فیزیک)

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

           

 • دوازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

              

 • دو آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

            

 • آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی

           

ریاضی نوبت دوم ( هندسه 3 - ریاضی و فیزیک)

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

             

 • دو آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

            

 • سیزده آزمون نوبت دوم باپاسخ

              

 • آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی

         

ریاضی نوبت دوم (ریاضی 3- علوم تجربی)

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

            

 • یازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

           

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

               

 • آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی

                

ریاضی نوبت دوم دوازدهم( ریاضی و آمار 3 - ادبیات و علوم انسانی)

 • خلاصه درس با آموزش تکمیلی

  dsdsds

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

           

 • دو آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

           

 • سیزده آزمون نوبت دوم باپاسخ

            

 • آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی

            

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا