(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی نوبت دوم

ریاضی نوبت دوم هفتم

 • نه آزمون نوبت دوم با پاسخ

  نه مورد از آزمون های این کتاب با پاسخ تشریحی است.

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

  آزمون های پایانی از مدارس استان های مختلف در این کتاب موجود است.

 • چهار آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

  چهار مورد از آزمون های این کتاب بدون پاسخ است تا دانش آموزان بتوانند با این آزمون ها خود را بیازمایند.

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی سؤال های آزمون ها، فصل و درس مشخص شده است

ریاضی نوبت دوم هشتم

 • نه آزمون نوبت دوم با پاسخ

  نه مورد از آزمون های این کتاب با پاسخ تشریحی است.

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

  سه مورد از آزمون های این کتاب بدون پاسخ است تا دانش آموزان بتوانند با این آزمون ها خود را بیازمایند.

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

  آزمون های پایانی از مدارس استان های مختلف در این کتاب موجود است.

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی سؤال های آزمون ها، فصل و درس مشخص شده است..

ریاضی نوبت دوم نهم

 • ده آزمون نوبت دوم باپاسخ

  ده مورد از آزمون های استانی که در کتاب قرار دارد همراه با پاسخنامۀ تشریحی است.

 • آزمون های استانی از سراسر کشور

  تمامی آزمون های کتاب آزمون هایی است که به صورت استانی نوبت دوم برگزار گردیده است.

 • چهار آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

  چهارمورد از آزمون ها بدون پاسخ در کتاب قرار داده شده تا دانش آموزان بتوانند با این آزمون ها خود را بیازمایند.

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی سؤال های آزمون ها، فصل و درس مشخص شده است.

ریاضی نوبت دوم دهم (ریاضی و فیزیک وعلوم تجربی)

 • مرور کتاب درسی با پانزده آزمون

  این کتاب شامل مجموعاً 15 آزمون باپاسخ و بدون پاسخ است.

 • یازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

  یازده آزمون باپاسخنامه تشریحی در این کتاب قرار دارد.

 • چهار آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

  چهار آزمون بدون پاسخ در کتاب قرار داده شده برای اینکه دانش آموزان بتوانند با این آزمون ها خود را بیازمایند.

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

  آزمون های نوبت دومی  که در این کتاب استفاده شده از مدارس مختلف کشور گردآوری شده.

ریاضی نوبت دوم (ریاضی و آمار (1) ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی)

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

  سه آزمون پایانی این کتاب بدون پاسخ بوده و برای این است که دانش آموزان خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

  آزمون های این کتاب از استان های مختلف سراسر کشور انتخاب شده است.

 • یازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

  یازده آزمون باپاسخنامه تشریحی در این کتاب قرار دارد.

 • مرور کتاب درسی با چهارده آزمون

  این کتاب شامل مجموعا 14 آزمون باپاسخ و بدون پاسخ است.

ریاضی نوبت دوم دهم (هندسه 1 - ریاضی و فیزیک)

 • سه آزمون نوبت دوم بدون پاسخ

  سه آزمون پایانی این کتاب بدون پاسخ بوده و برای این است که دانش آموزان خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

 • آزمون های پایانی از سراسر کشور

  آزمون های این کتاب از استان های مختلف سراسر کشور انتخاب شده است.

 • یازده آزمون نوبت دوم باپاسخ

  یازده آزمون باپاسخنامه تشریحی در این کتاب قرار دارد.

 • مرور کتاب درسی با چهارده آزمون

  این کتاب شامل مجموعا 14 آزمون باپاسخ و بدون پاسخ است.

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا