(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

دوره دوم متوسطه

پایه دهم

 • ریاضی کار (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

  ریاضی راهنما (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

  ریاضی  کامل (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

  ریاضی راهنما (ریاضی 1- فنی و حرفه ای- کاردانش)

  ریاضی نوبت دوم (ریاضی 1- ریاضی و فیزیک- علوم تجربی)

  ریاضی نوبت دوم (هندسه 1- ریاضی و فیزیک)

  ریاضی نوبت دوم (ریاضی  و آمار (1) - ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی)

  ریاضی شایستگی  (ریاضی 1 - شاخۀ فنی و حرفه ای و کاردانش)

پایه یازدهم

 • ریاضی نوبت دوم  (حسابان 1- ریاضی و فیزیک)

  ریاضی نوبت دوم  (آمار و احتمال- ریاضی و فیزیک)

  ریاضی نوبت دوم  (هندسه 2- ریاضی و فیزیک)

  ریاضی نوبت دوم  (ریاضی 2 - علوم تجربی )

  ریاضی نوبت دوم (ریاضی  و آمار (2) - ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی)

  ریاضی شایستگی  (ریاضی 2 - شاخۀ فنی و حرفه ای و کاردانش)

پایه دوازدهم

 • ریاضی نوبت دوم  (گسسته - ریاضی و فیزیک )

  ریاضی نوبت دوم ( هندسه 3 - ریاضی و فیزیک)

   ریاضی نوبت دوم ( ریاضی 3 - علوم تجربی)

   ریاضی نوبت دوم ( ریاضی  و آمار 3 - ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی )

   ریاضی شایستگی  (ریاضی 3 - شاخۀ فنی و حرفه ای و صنعت)

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا