(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی شایستگی

ریاضی شایستگی پایه دهم

 • یازده آزمون پودمانی باپاسخ

                          

 • پنج آزمون پودمانی بدون پاسخ

                          

 • آزمون های پودمانی در سه سطح

                          

 • تعیین نمره بر اساس شایستگی

                          

ریاضی شایستگی پایه یازدهم

 • ده آزمون پودمانی باپاسخ

            

 • پنج آزمون پودمانی بدون پاسخ

           

 • آزمون های پودمانی در سه سطح

           

 • تعیین نمره بر اساس شایستگی

            

ریاضی شایستگی پایه دوازدهم

 • ده آزمون پودمانی باپاسخ

           

 • پنج آزمون پودمانی بدون پاسخ

           

 • آزمون های پودمانی در سه سطح

             

 • تعیین نمره بر اساس شایستگی

              

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا