(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

دوره دوم متوسطه

پایه دهم

 • ریاضی 1 - ریاضی و فیزیک و علوم تجربی

  ریاضی کار (ریاضی 1 - ریاضی و فیزیک - علوم تجربی)

  ریاضی راهنما (ریاضی 1 - ریاضی و فیزیک - علوم تجربی)

  ریاضی  کامل (ریاضی 1 - ریاضی و فیزیک - علوم تجربی)

  ریاضی نوبت دوم (ریاضی 1 - ریاضی و فیزیک - علوم تجربی)

  ریاضی نوبت دوم (هندسه 1 - ریاضی و فیزیک)

  ریاضی و آمار 1 - ادبیات و علوم انسانی

  ریاضی کامل (ریاضی و آمار 1 - ادبیات و علوم انسانی)

  ریاضی نوبت دوم (ریاضی  و آمار 1 - ادبیات و علوم انسانی  - علوم و معارف اسلامی)

   ریاضی 1 - فنی  حرفه ای و کاردانش

  ریاضی کامل (ریاضی 1 - فنی  حرفه ای و کاردانش)

  ریاضی شایستگی  (ریاضی 1 - فنی  حرفه ای و کاردانش)

  ریاضی راهنما  (ریاضی 1 - فنی  حرفه ای و کاردانش)

پایه یازدهم

 • ریاضی نوبت دوم  (حسابان 1 - ریاضی و فیزیک)

  ریاضی نوبت دوم  (آمار و احتمال - ریاضی و فیزیک)

  ریاضی نوبت دوم  (هندسه 2 - ریاضی و فیزیک)

  ریاضی نوبت دوم  (ریاضی 2 - علوم تجربی)

  ریاضی نوبت دوم (ریاضی  و آمار 2 - ادبیات و علوم انسانی  - علوم و معارف اسلامی)

  ریاضی شایستگی  (ریاضی 2 - شاخۀ فنی و حرفه ای و کاردانش)

پایه دوازدهم

 • ریاضی نوبت دوم  (حسابان 2 - ریاضی و فیزیک )

  ریاضی نوبت دوم  (ریاضیات گسسته - ریاضی و فیزیک )

  ریاضی نوبت دوم ( هندسه 3 - ریاضی و فیزیک)

   ریاضی نوبت دوم ( ریاضی 3 - علوم تجربی)

   ریاضی نوبت دوم ( ریاضی  و آمار 3 - ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی )

   ریاضی شایستگی  (ریاضی 3 - شاخۀ فنی و حرفه ای و صنعت)

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا