(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

دوره دوم متوسطه

پایه دهم

 • ریاضی 1 - ریاضی و فیزیک                                                                       ریاضی 1 -  علوم تجربی  

  ریاضی کامل                                                                                            ریاضی کامل

  ریاضی کار                                                                                               ریاضی کار

  ریاضی راهنما                                                                                          ریاضی راهنما

  ریاضی نوبت دوم (ریاضی 1)                                                                  ریاضی نوبت دوم

  ریاضی نوبت دوم (هندسه 1)

   

  ریاضی و آمار 1 - ادبیات و علوم انسانی                                                   ریاضی 1 -  فنی حرفه ای و کاردانش

  ریاضی کامل                                                                                          ریاضی کامل

  ریاضی نوبت دوم                                                                                  ریاضی راهنما 

                                                                                                               ریاضی شایستگی

   

پایه یازدهم

 • ریاضی نوبت دوم  (حسابان 1 - ریاضی و فیزیک)

  ریاضی نوبت دوم  (آمار و احتمال - ریاضی و فیزیک)

  ریاضی نوبت دوم  (هندسه 2 - ریاضی و فیزیک)

  ریاضی نوبت دوم  (ریاضی 2 - علوم تجربی)

  ریاضی نوبت دوم (ریاضی  و آمار 2 - ادبیات و علوم انسانی  - علوم و معارف اسلامی)

  ریاضی شایستگی  (ریاضی 2 - شاخۀ فنی و حرفه ای و کاردانش)

پایه دوازدهم

 • ریاضی نوبت دوم  (حسابان 2 - ریاضی و فیزیک )

  ریاضی نوبت دوم  (ریاضیات گسسته - ریاضی و فیزیک )

  ریاضی نوبت دوم ( هندسه 3 - ریاضی و فیزیک)

   ریاضی نوبت دوم ( ریاضی 3 - علوم تجربی)

   ریاضی نوبت دوم ( ریاضی  و آمار 3 - ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی )

   ریاضی شایستگی  (ریاضی 3 - شاخۀ فنی و حرفه ای و صنعت)

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا