(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی آزمون

رياضي آزمون پايه هفتم

 • کتاب کار ویژه خانه و مدرسه

  بعد از آزموزش و حل تمرين هاي كتاب درسي و كتاب هاي متنوع ديگر، نياز است تا دانش آموز با يك يا چند آزمون خود را محك زده و نقاط ضعف و قوت خويش را بشناسند و همچنين در شرايط آزمون قرار گيرد.

 • آزمون های پایانی فصل

  در اين كتاب انتهاي هر فصل 2 آزمون طراحي شده است.

 • آزمون های نوبت اول و دوم

  در اين كتاب چهار آزمون براي نويت اول و هشت آزمون براي نوبت دوم كه پنج آزمون آن هماهنگ استاني ميباشد قرار دارد.

 • بارم بندي استاندارد

  بارم بندي تمام آزمون هاي اين كتاب مطابق با بارم بندي استاندار آموزش و پروش است.

رياضي آزمون پايه هشتم

 • کتاب کار ویژه خانه و مدرسه

  بعد از آزموزش و حل تمرين هاي كتاب درسي و كتاب هاي متنوع ديگر، نياز است تا دانش آموز با يك يا چند آزمون خود را محك زده و نقاط ضعف و قوت خويش را بشناسند و همچنين در شرايط آزمون قرار گيرد.

 • آزمون های پایانی فصل

  در اين كتاب انتهاي هر فصل 2 آزمون طراحي شده است.

 • آزمون های نوبت اول و دوم

  در اين كتاب چهار آزمون براي نويت اول و هشت آزمون براي نوبت دوم كه پنج آزمون آن هماهنگ استاني ميباشد قرار دارد.

 • بارم بندي استاندارد

  بارم بندي تمام آزمون هاي اين كتاب مطابق با بارم بندي استاندار آموزش و پروش است.

رياضي آزمون پايه نهم

 • کتاب کار ویژه خانه و مدرسه

  بعد از آزموزش و حل تمرين هاي كتاب درسي و كتاب هاي متنوع ديگر، نياز است تا دانش آموز با يك يا چند آزمون خود را محك زده و نقاط ضعف و قوت خويش را بشناسند و همچنين در شرايط آزمون قرار گيرد.

 • آزمون های پایانی فصل

  در اين كتاب انتهاي هر فصل 2 آزمون طراحي شده است.

 • آزمون های نوبت اول و دوم

  در اين كتاب چهار آزمون براي نويت اول و دوازده آزمون براي نوبت دوم كه پنج آزمون آن هماهنگ استاني ميباشد قرار دارد.

 • بارم بندي استاندارد

  بارم بندي تمام آزمون هاي اين كتاب مطابق با بارم بندي استاندار آموزش و پروش است.

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا