(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی کار

ریاضی کارپايه هفتم

 • سوال های امتحانی بدون پاسخ

  دبیران محترم و اولیاء گرامی می توانند از این قسمت برای تکلیف و کار در منزل دانش آموزان استفاده نمایند و حل این تمرین ها رابه دانش آموزان محول نموده و پاسخ ها را کنترل کنند.

 • کتاب کار ویژه خانه و مدرسه

  برای تمرین بیشتر دانش آموزان در خانه و مدرسه سوالات پرتکرار طراحی شده است تا عزیزانی که از این منبع استفاده می نمایند احاطه و تسلط بیشتری به موضوعات درسی داشته باشند

 • آزمون هاي پاياني فصل

  در ویرایش این کتاب برای هر فصل یک آزمون ده نمره ای در نظر گرفته شده است.

 • آزمون هاي نوبت اول و دوم

  برای نوبت اول (دو آزمون) و برای نوبت دوم (دو آزمون) بیست نمره ای به کتاب اضافه شده است.

 • آزمون های میان نوبت اول و دوم

  همچنین برای آزمون های میان نوبت اول و دوم هر کدام (یک آزمون) بیست نمره ای به کتاب اضافه شده است.

ریاضی کارپایه هشتم

 • سوال های امتحانی بدون پاسخ

  دبیران محترم و اولیاء گرامی می توانند از این قسمت برای تکلیف و کار در منزل دانش آموزان استفاده نمایند و حل این تمرین ها رابه دانش آموزان محول نموده و پاسخ ها را کنترل کنند.

 • کتاب کار ویژه خانه و مدرسه

  برای تمرین بیشتر دانش آموزان در خانه و مدرسه سوالات پرتکرار طراحی شده است تا عزیزانی که از این منبع استفاده می نمایند احاطه و تسلط بیشتری به موضوعات درسی داشته باشند

 • آزمون هاي پاياني فصل

  در ویرایش این کتاب برای هر فصل یک آزمون ده نمره ای در نظر گرفته شده است

 • آزمون هاي نوبت اول و دوم

  برای نوبت اول (دو آزمون) و برای نوبت دوم (دو آزمون) بیست نمره ای به کتاب اضافه شده است

 • آزمون های میان نوبت اول و دوم

  همچنین برای آزمون های میان نوبت اول و دوم هر کدام (یک آزمون) بیست نمره ای به کتاب اضافه شده است

ریاضی کار پایه نهم

 • سوال های امتحانی بدون پاسخ

  دبیران محترم و اولیاء گرامی می توانند از این قسمت برای تکلیف و کار در منزل دانش آموزان استفاده نمایند و حل این تمرین ها رابه دانش آموزان محول نموده و پاسخ ها را کنترل کنند.

 • کتاب کار ویژه خانه و مدرسه

  برای تمرین بیشتر دانش آموزان در خانه و مدرسه سوالات پرتکرار طراحی شده است تا عزیزانی که از این منبع استفاده می نمایند احاطه و تسلط بیشتری به موضوعات درسی داشته باشند.

 • آزمون های پایانی فصل

  در ویرایش این کتاب برای هر فصل یک آزمون ده نمره ای در نظر گرفته شده است.

 • آزمون های نوبت اول و دوم

  برای نوبت اول (دو آزمون) و برای نوبت دوم (دو آزمون هماهنگ استانی) بیست نمره ای به کتاب اضافه شده است.

 • آزمون های میان نوبت اول و دوم

  همچنین برای آزمون های میان نوبت اول و دوم هر کدام (یک آزمون) بیست نمره ای به کتاب اضافه شده است.

ریاضی کار پایه دهم

 • تمرین های بدون پاسخ

  دبیران محترم و اولیاء گرامی می توانند از این قسمت برای تکلیف و کار در منزل دانش آموزان استفاده نمایند و حل این تمرین ها رابه دانش آموزان محول نموده و پاسخ ها را کنترل کنند.

 • آزمون های پایانی فصل

  در انتهای هر فصل 2 آزمون برای یادگیری و تسلط بیشتر دانش آموزان قرار داده شده.

 • آزمون های نوبت اول و دوم

  در این کتاب برای هر نوبت 3 آزمون قرار داده شده تا دانش آموزان در هر نوبت بتوانند از این آزمون های برای آمادگی بیشتر در امتحانات استفاده کنند.

 • سوال های طبقه بندی شده

  تمرین های بسیار متنوع و فراوان در هرفصل به صورت نامحسوس طراحی شده تا دانش آموزان بتوانند با این سبک آشنا شده و تمرین ها را حل نمایند.

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا