(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی نوبت اول

ریاضی نوبت اول هفتم

 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

        

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

        

 • مطابق با بارم بندی استاندارد

        

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

         

ریاضی نوبت اول هشتم

 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

       

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

       

 • مطابق با بارم بندی استاندارد

      

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

       

ریاضی نوبت اول نهم

 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

         

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

        

 • مطابق با بارم بندی استاندارد

        

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

        

ریاضی نوبت اول چهارم

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

        

 • پنج ارزشیابی نوبت اول باپاسخ

        

 • سه ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ

        

 • هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی

         

ریاضی نوبت اول پنجم

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

        

 • پنج ارزشیابی نوبت اول باپاسخ

        

 • سه ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ

        

 • هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی

        

ریاضی نوبت اول ششم

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

       

 • پنج ارزشیابی نوبت اول باپاسخ

       

 • سه ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ

       

 • هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی

       

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا