(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی نوبت اول

ریاضی نوبت اول هفتم

 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

  هشت آزمون نوبت اول با پاسخنامه تشریحی در این کتاب قرار دارد تا دانش آموزان  با خواندن کتاب درسی با حل سوالات  به پاسخنامه مراجعه کرده  و در صورت داشتن  مشکلی در هر بخش آن را برطرف نماییند.

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

  چهار آزمون بدون پاسخ  در این کتاب قرار گرفته تا دانش آموز پس از حل آزمون های با پاسخ خود را در فضای امتحان قرار داده و تمرین کند.

 • مطابق با بارم بندی استاندارد

  تمامی بارم بندی های  آزمون های این کتاب مطابق با بارم بندی استاندارد آموزش و پرورش است.

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی سوال های آزمون ها فصل و درس مشخص شده است.

ریاضی نوبت اول هشتم

 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

  هشت آزمون نوبت اول با پاسخنامه تشریحی در این کتاب قرار دارد تا دانش آموزان  با خواندن کتاب درسی با حل سوالات  به پاسخنامه مراجعه کرده  و در صورت داشتن  مشکلی در هر بخش آن را برطرف نماییند.

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

  چهار آزمون بدون پاسخ  در این کتاب قرار گرفته تا دانش آموز پس از حل آزمون های با پاسخ خود را در فضای امتحان قرار داده و تمرین کند.

 • مطابق با بارم بندی استاندارد

  تمامی بارم بندی های  آزمون های این کتاب مطابق با بارم بندی استاندارد آموزش و پرورش است.

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی سؤال های آزمون ها فصل و درس مشخص شده است.

ریاضی نوبت اول نهم

 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

  هشت آزمون نوبت اول با پاسخنامه تشریحی در این کتاب قرار دارد تا دانش آموزان  با خواندن کتاب درسی با حل سوالات  به پاسخنامه مراجعه کرده  و در صورت داشتن  مشکلی در هر بخش آن را برطرف نماییند.

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

  چهار آزمون بدون پاسخ  در این کتاب قرار گرفته تا دانش آموز پس از حل آزمون های با پاسخ خود را در فضای امتحان قرار داده و تمرین کند.

 • مطابق با بارم بندی استاندارد

  تمامی بارم بندی های  آزمون های این کتاب مطابق با بارم بندی استاندارد آموزش و پرورش است.

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی سؤال های آزمون ها فصل و درس مشخص شده است.

ریاضی نوبت اول چهارم

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی ارزشیابی ها فصل و درس جلوی هر سوال مشخص شده است.

 • پنج ارزشیابی نوبت اول باپاسخ

  پنج آزمون ارزشیابی با پاسخ در این کتاب قرار گرفته است تا دانش آموزان پس از مطالعه کتاب درسی این آزمون ها را حل کرده و به پاسخنامه مراجعه  کنند تا در صورت داشتن مشکل درسی  آن را برطرف نمایند.

 • سه ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ

  سه ارزشیابی بدون پاسخ در کتاب قرار گرفته تا دانش آموزان بتوانند خود را محک بزنند.

 • هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی

  هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی در انتهای هر آزمون قرار داده شده است.

ریاضی نوبت اول پنجم

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی ارزشیابی ها فصل و درس جلوی هر سوال مشخص شده است.

 • پنج ارزشیابی نوبت اول باپاسخ

  پنج آزمون ارزشیابی با پاسخ در این کتاب قرار گرفته است تا دانش آموزان پس از مطالعه کتاب درسی این آزمون ها را حل کرده و به پاسخنامه مراجعه  کنند تا در صورت داشتن مشکل درسی  آن را برطرف نمایند.

 • سه ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ

  سه ارزشیابی بدون پاسخ در کتاب قرار گرفته تا دانش آموزان بتوانند خود را محک بزنند.

 • هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی

  هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی در انتهای هر آزمون قرار داده شده است.

ریاضی نوبت اول ششم

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

  در تمامی ارزشیابی ها فصل و درس جلوی هر سوال مشخص شده است.

 • پنج ارزشیابی نوبت اول باپاسخ

  پنج آزمون ارزشیابی با پاسخ در این کتاب قرار گرفته است تا دانش آموزان پس از مطالعه کتاب درسی این آزمون ها را حل کرده و به پاسخنامه مراجعه  کنند تا در صورت داشتن مشکل درسی  آن را برطرف نمایند.

 • سه ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ

  سه ارزشیابی بدون پاسخ در کتاب قرار گرفته تا دانش آموزان بتوانند خود را محک بزنند.

 • هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی

  هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی در انتهای هر آزمون قرار داده شده است.

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا